Vad är en forensisk expert?

“Forensiska experter har en examen inom ett visst ämnesområde. Dessutom har de genomgått en vidareutbildning inom sitt ämnesområde och en generell utbildning inom forensisk statistik och vetenskap. I slutet av sin tvååriga utbildning har de klarat skriftliga och muntliga prov samt examinerats av en utomstående expert inom ämnesområdet. Forensiska experter använder de senaste vetenskapliga metoderna och högmodern utrustning till hjälp för sina analyser. Den speciella utbildning de har fått ligger till grund för hur de värderar sina iakttagelser och hur de skriver sina sakkunnigutlåtanden.”


Forensiska undersökningar

“Både inom straffrätt och civilrätt måste orsak och händelseförlopp kunna föras i bevis. Vi levererar oberoende undersökningar och analyser till försäkringsbolag, tillverkare och rättsväsendet. Huvudsakligen arbetar vi med brandplatsundersökningar och elundersökningar men genom ett stort nätverk kan vi också bistå med andra typer av forensiska undersökningar och analyser.”


Brandplatsundersökning

En branplatsundersökning syftar till att fastställa var branden har startat (primärbrandområdet) och vad som har orsakat branden (brandorsaken). Brandförloppet kan ibland vara viktigt att förstå för att kunna fastställa primärbrandområdet. En forensisk expert, inom ämnesområdet brand, har särskild utbildning i metodik, branddynamik och brandmönstertolkning. En brandplatsundersökning följer en vetenskaplig metodik där taktisk och teknisk information sammanvägs med iakttagelser på platsen. Slutsatser sammanställs sedan i ett sakkunnigutlåtande.

Elundersökning

Med det ökade utbudet och prispressen på elektriska och elektroniska apparater följer ett ökat antal kvalitets- och produktfel som medför allvarliga person- och sakskador. Det kan gälla allt från fel i en enda elektronisk komponent till fel i styrsystem och installationer i komplicerade kraftsystem. Vi har erfarenhet av:

  • Analys av skadebild
  • Analys av installationer
  • Komponentanalys
  • Funktionsanalys
  • Analys av styrsystem
  • Bedömning av produktdesign

Att fastställa orsaken till ett elektriskt fel kan vara komplicerat. Orsaken till ett komponentfel kanske inte är helt uppenbar och kan bero på att andra omgivande komponenter inte fungerar som de borde göra. Ibland kan fel i elnätet eller installationsfel vara rotorsaken. Vissa elektriska fel uppstår också sekundärt, till följd av rotfelet. Det krävs djup kunskap och lång erfarenhet för att kunna avgöra vad som är rotfelet och kunna förklara händelsekedjan. Vid en elundersöking undersöks normalt den misstänkt felaktiga apparaten eller installationen. Om möjligt undersöks också en oskadad apparat. Till detta läggs information om apparatens historik såsom eventuella reparationer, service etc. I vissa fall krävs också kommunikation med tillverkare och leverantör. Resulterar det i en rättsprocess vittnar våra experter om sina iakttagelser och slutsatser. Under hela undersökningsprocessen sker en tät kommunikation med uppdragsgivaren för att optimera kostnad och bevisvärde.

Utredning

Ibland krävs det att andra omständigheter utreds såsom larmloggar, elloggar, vilka fanns på platsen samt huruvida beskrivna händelseförlopp stämmer överens med vad som är möjligt och sannolikt. En utredning kan vara nödvändig om det inte finns så mycket kvar att undersöka. Efter en brand kanske det bara finns loggdata och taktisk information i form av bilder och vittnesuppgifter. Genom den teoretiska kompetens vi har inom el- och brandteori kan en utredning ofta ge en god bild av vad som har hänt. I större ärenden görs ofta både undersökning och utredning.