Hur vi granskar...

“Våra experter granskar andra sakkunnigas rapporter ur både tekniskt och juridiskt perpektiv. Vi arbetar förutsättningslöst och objektivt när vi granskar. Ibland hittar vi anmärkningsvärda misstag och ibland håller vi med om slutsatserna i den granskade rapporten.”

Second opinion

En bra rapport från en expert ska tåla att granskas. Iakttagelser och dess värdering ska tydligt kunna följas. Trovärdighet och kompetens måste kunna bevisas eftersom riktiga och relevanta iakttagelser ligger till grund för bedömningar och slutsatser. Slutsatser om orsak, effekt och kausalitet ska grundas på vetenskapliga fakta. Iakttagelser och slutsatser ska också vara sakliga och opartiska. En grundprincip vi arbetar efter är att ingen ska behöva lida skada på grund av en bristfällig teknisk rapport. Våra experter granskar rapporter ur både tekniskt och juridiskt perpektiv. För bästa resultat ges möjlighet till förnyad undersökning eller tillgång till omfattande dokumentation. Vi arbetar förutsättningslöst och objektivt när vi granskar andra sakkunnigas rapporter. Ibland hittar vi anmärkningsvärda misstag och ibland håller vi med om slutsatserna i den granskade rapporten, i båda fallen redogör vi för vår våra slutsatser och vår bedömning av dess bevisvärde i det aktuella ärendet.